Attention Lerum bildades 2016-11-28

Den sammanfattande beteckningen NPF, neuropsykiatriska funktionshinder, används idag för diagnoser och tillstånd såsom ADHD, DAMP, Tourettets syndrom, Autism, Aspergers syndrom, Tvångssyndrom ( OCD ). Funktionshindren är närbesläktade och överlappar ofta varandra. Det är inte ovanligt att man även har dyslexi och språkstörningar vid NPF diagnos. Läs mer om diagnoserna på Riksförbundet Attentions hemsida.

De svårigheter som NPF medför har sin grund i hur hjärnan arbetar och fungerar. Gemensamma drag för personer med NPF är att man har större problem än andra när de gäller att reglera sin uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsnivå, att samspela med andra människor, sin inlärning och sitt minne, att uttrycka sig i tal och skrift och ibland att kontrollera motoriken.

Dessa svårigheter har många människor i större eller mindre grad. När svårigheterna är så stora att de kraftigt påverkar individens utveckling och möjligheter att fungera i samhället blir de ett funktionshinder. Det kan vara så att man har ganska stora svårigheter utan att för den skull uppfylla kriterierna för en diagnos. Därför är det viktigt att se svårigheterna och erbjuda hjälp och stöd även om individen inte har en diagnos.

Attentions målsättning är att varje människa ska ha rätt att få växa upp och leva i en miljö, där man respekteras och får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Föreningen är till för att hjälpa och stödja familjer med NPF, anhöriga, intresserade och de som i sin profession kommer i kontakt med vår målgrupp. Vi skall också erbjuda en mötesplats för utbyte av erfarenheter, tips och råd i vardagen och möjlighet att träffa andra människor i samma situation.

Attention börjar få alltmer genomslag för våra frågor. På några få år har vi vuxit till ett förbund med över 40 lokalföreningar.

Folkpartisten Johan Pehrson avslutar sin motion, 2008/09:So428,  till Riksdagen så här:

Riksförbundet Attention, föreningen för människor med neuropsykiatriska funktionshinder, gör ett bra arbete för att lyfta frågan om neuropsykiatriska funktionshinder och för att förbättra situationen för dem som lever med ett sådant. Deras arbete är oerhört värdefullt och bör uppmärksammas. Detta bör Riksdagen ge Regeringen till känna.

Stockholm den 6 oktober 2008″